Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasbaarheid

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

Artikel 2: Inkoopvoorwaarden

In geval de inkoopvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn alleen de laatst genoemde voorwaarden van kracht.

Artikel 3: Afspraken

Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze verkoopsvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van de verkoper zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien hij deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd. Indien orders niet geheel kunnen worden uitgeleverd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden. Door het eenvoudig verstrekken van een order aan verkoper, aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 4: Offerte

Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, enz. welke verkoper verstrekt in catalogi of anderszins, zijn voor hem niet bindend en uitsluitend bedoelt om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de koper niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. Toezending van catalogi en / of prijslijsten verplicht verkoper niet tot levering en blijven zijn eigendom.

Artikel 5: Levertijden

Alle aanbiedingen en levertijden zijn geheel vrijblijvend en tussentijdse verkoop voorbehouden. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten.
Overschrijding van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen, tenzij het order door koper schriftelijk geannuleerd is wegens overschrijding van de levertijd.
Verkoper behoudt zich te allen tijd het recht voor bestelde goederen, zonder opgave van redenen onder rembours te leveren of voor de afzending betaling te verlangen. De hierdoor ontstane incassokosten komen voor rekening van de koper.

Artikel 6: Overmacht

Overmacht hoe dan ook ontstaan, ontheft verkoper van iedere verplichting tot levering.

Artikel 7: Klachten

Klachten dienen uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de geleverde goederen te zijn ingediend. Zij ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn. Indien de klachten gegrond blijken, zal de verkoper zulks kenbaar maken aan koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de met klacht vermeldde goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoedingen gebonden te zijn. Retourzendingen kunnen slechts met toestemming van de verkoper geschieden.

Artikel 8: Gebreken

Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken van de door hem geleverde goederen, noch voor daaruit ontstane materiële of lichamelijke schade.

Artikel 9: Garantie

Worden enkel onder garantie teruggenomen, goederen welke bij normaal gebruik fabrieksfouten vertonen en voor de welke een schriftelijke klacht binnen de vijf dagen na ontvangst aan verkoper werd geadresseerd.

Artikel 10: Prijsverhoging

Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 11: Risico

De goederen reizen voor risico van de verkoper

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd sommatie en / of ingebrekestelling.

Artikel 13: Intresten

Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingsvoorwaarden. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1.5% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen. Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.

Artikel 14: Compensatie

De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de verkoper of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 15: Schadevergoeding

De koper die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten als schadevergoeding aan de koper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 37.18 Euro. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Artikel 16: Annulatie

Bij annulering van een order door koper is deze aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de geannuleerde order, zonder dat de verkoper ertoe gehouden is enige schade aan te tonen.

Artikel 17: Retouren

Goederen worden alleen teruggenomen na schriftelijke akkoord-bevinding. Alle goederen welke retour, dan wel ter reparatie worden teruggezonden, dienen franco te worden verzonden.

Artikel 18: Opeisbaarheid

De niet-betaling op haar vervaldag van één factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19: Uitdrukkelijk ontbindend beding

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

Artikel 20: Rechtbank

Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Indien de betwisting tot de bevoegdheid van de heer Vrederechter behoort is deze van het kanton Antwerpen uitsluitend bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.

Artikel 21: Munt

De factuur is betaalbaar in de hierin vermelde munt.